Reviews

for Grit and Grace in a World Gone Mad

 

2019

Grit and Grace in a World Gone Mad: Humanitarianism in Talas, Turkey, 1908–1923. Reviewed by Ashley Kalagian Blunt in The Newtown Review of Books, Nonfiction, 23 April 2019.

Presentation about Some Remarkable Humanitarians in the Ottoman Empire (jpg) by Kamo Mayilyan, reprinted in Toronto Hye, Vol. 14, No. 6 (162), April 2019 with permission of the author.

In 168 Hours, by Kamo Mayilyan. Online in English: Presentation about Some Remarkable Humanitarians in the Ottoman Empire and in Armenian: Ցեղասպանության տարիներին որբերի կյանքեր փրկած ամերիկացի և կանադացի միսիոներների մասին գիրք է հրատարակվել.

Grit and Grace in a World Gone Mad: Humanitarianism in Talas, Turkey, 1908–1923. Reviewed by Nancy F. Johnson in Herizons, Winter 2019.