Reviews

for Grit and Grace in a World Gone Mad

 

2019

In 168 Hours, by Kamo Mayilyan. Online in English: Presentation about Some Remarkable Humanitarians in the Ottoman Empire and in Armenian: Ցեղասպանության տարիներին որբերի կյանքեր փրկած ամերիկացի և կանադացի միսիոներների մասին գիրք է հրատարակվել.

In Herizons, by Nancy F. Johnson, Winter Issue 2019, available at Canadian newstands.